Detektor průjezdu vozidel DV24

DV24 je jednokanálový detektor vozidel navržený pro parkoviště a vozidlové přístupové systémy pracující se napájecím napětím 24V. Konstrukce detektoru umožňuje jeho využití  v různých aplikacích. Ke své činnosti využívá změny indukčnosti smyčky umístěné pod povrchem vozovky, ke které dochází při najetí vozidla na smyčku.

Smyčka je pomocí transformátorové vazby navázána na obvod oscilátoru a každá změna její indukčnosti vyvolá změnu jeho kmitočtu. Změny kmitočtu oscilátoru jsou vyhodnocovány mikroprocesorem detektoru a pokud překročí nastavené meze ovládá mikroprocesor výstupní relé a signalizační prvky. Pomocí řady přepínačů na čelním panelu lze měnit vlastnosti a funkci detektoru. Indikační LED diody indikují připojení napájecího napětí a stav detektoru.

Detektor je zabudován v univerzálním boxu BC6, jeho elektrické připojení a mechanické upevnění je provedeno konektorem UNDECAL na spodní části pouzdra. Na horní části pouzdra je umístěno tlačítko RESET, 12ti pólový přepínač funkcí a indikační LED diody. Konstrukce detektoru umožňuje snadnou zástavbu s využitím DIN lišty.

Indukční smyčka je instalována pod povrchem vozovky a je zapojena v obvodu oscilátoru detektoru. Jeho kmitočet je ovlivňován indukčnosti smyčky. Přiblížením kovového předmětu ke smyčce dojde ke změně její indukčnosti a tím i ke změně kmitočtu oscilátoru. Změny kmitočtu vyhodnocuje mikropočítač detektoru, pokud překročí nastavené meze, ovládá výstupní relé a signalizační prvky.  Zelená LED dioda (ON) indikuje připojení napájecího napětí. Žlutá LED dioda (MODE) svítí po zapnutí detektoru nepřerušovaně po dobu ladění přístroje, po naladění indikuje krátkými záblesky s periodou cca 2 sekundy pohotovostní režim detektoru a při najetí vozidla na smyčku svítí po celou dobu detekce vozidla.

Na horní straně detektoru je kromě zelené a žluté LED diody umístěno 12 přepínačů označených SW1 až SW12 a tlačítko RESET.